خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2020"  از "آبان"

فلسفه استفاده از قطعات استاندارد
فلسفه استفاده از قطعات استاندارد
استانداردهای DIN برای یوبلت ها
استانداردهای DIN برای یوبلت ها
استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل
استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل
استاندارد های DIN برای پیچ های چشمی
استاندارد های DIN برای پیچ های چشمی
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر گرد (کله قاچی)
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر گرد
استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش
استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش
استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش سازه ها
استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش سازه هاDIN 7990-1989, DIN 7990-2008, DIN 7990-2017 پیچ ششگوش استاندارد DIN - پیچ های شش گوش مربوط به سازه ها پیچ های پر استقامت و فیت بولت پیچ شش گوش فیت بولت سازه با استاندارد DIN DIN EN 14399(-8) 2016, DIN EN 14399(-2) 2015
استانداردهای DIN برای پیچ های فلنج دار
DIN standards for flanged screws