استانداردهای DIN برای پیچ های تمام رزوه

DIN 975-1986

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1-1995

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1-2002

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1-2016

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-2-1995

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-2-2016

پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1986

پیچ تمام رزوه متری