استانداردهای DIN برای پیچ ها

استاندارد DIN در بخش پیچ های با سر شش گوش پوشش مناسبی دارد. به این معنی که در محاسبات متری پیچ های شش گوش تا حد خوبی طراحی و تولید شده اند. در این بخش تعدادی از این استاندارد ها را مشاهده می کنید.

 

← استانداردهای DIN پیچ های شش گوش - Hexagon head bolts

 

 • پیچ های شش گوش خودکار - Tapping bolts
 • پیچ های شش گوش واشر نما - Flange bolts
 • پیچ های شش گوش فیت بولت - Fitting bolts
 • پیچ های شش گوش - Pre-tensioning bolts

 

 ← استانداردهای DIN برای انواع سر مختلف پیچ - Bolts various head shapes

 

 • پیچ های سر استوانه ای - Cylinder bolts
 • پیچ های سر مثلثی - Three headed bolts
 • پیچ های قفلی - Lock bolts
 • پیچ های سر چکشی - Hammer head bolts

 

←  استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای - Hexagon socket screws and Torx screws

 

 • پیچ های با سر کروی - Ball head screws
 • پیچ های با سر استوانه - Cylinder head screws
 • Retighting screws  

 

 ← استانداردهای پیچ های متری - Metric screws

 

 • Toggle screws
 • پیچ های مخصوص آهن - Metal screws
 • پیچ های تنظیم - Adjustment screws
 • پیچ های باله دار - Wing screws

 

← استانداردهای DIN برای پیچ های چوب - Screws in wood

 

 • Back wall screws
 • Construction screws
 • پیچ های دوسر رزوه چوب به آهن - Wood threaded bolts
 • پیچ های چوب - Wood screws  

 

← استاندارد پیچ برای پیچ های ورق های فلزی - Screws in Sheet Steel

 

 •  With a spire
 • Without a spire  

 

←  استاندارد DIN برای پیچ های سر مته ای - Self-drilling screws

 

 • پیچ های سرمته ای - Drilling screws
 • پیچ های باله دار - Wing-set screws
 • پیچ های خودکار چوبه به آهن خود برشی - Self-cutting screws
 • Thread-cutting screws

 

استاندارد های DIN برای پیچ های خودکار - Self-Threading screws

 

 • TT screws
 • Wire clamps
 • Studs
 • Brackets,Threaded rods