استانداردهای DIN برای پیچ های سرمته ای و دریلی

DIN 7504(K)-1982

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(K)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(L)-1982

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(L)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(M)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(N)-1982

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(O)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(P)-1982

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(Q)-1982

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(R)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(A)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(A)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(BE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(BE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(FE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(FE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(GE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(GE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(AE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(AE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(DE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(DE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(EE)-1995

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(EE)-2016

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN EN ISO 15480(E)-2018

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN EN ISO 15481-2000

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN EN ISO 15482-2000

پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN EN ISO 15483-2000

پیچ سرمته ای استاندارد DIN