استانداردهای DIN برای پیچ های فلنج دار

 

پیچ های شش گوش فلنج دار معمولی - Hexagon Flange Bolts

 

DIN 6921-1983

DIN EN 1662-1998

DIN EN 1665 (S)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار


پیچ های شش گوش فلنج دار ساق نازک - Hexagon Bolt With Flange-Reduced Shank

 

 

DIN 6922-1983

DIN EN 1665 (R)-1998

پیچ فلنج دار پیچ فلنج دار