استاندارد های DIN برای مهره های شش گوش

DIN 2510-5-1971

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 34814-1999

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 439(-1)-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 439(-2)-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 555-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 6330-1991

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 6330-2003

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 6334

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 934-1982

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 934-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 936-1985

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 970-1982

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 971(-1)-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 971(-2)-1987

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN 24032-1992

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4032-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4034-2016

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4035-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4036-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 8673-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 8674-2013

مهره شش گوش استاندارد DIN