استانداردهای DIN برای پیچ های آلن

DIN 6912-1985

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 6912-2002

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 6912-2009

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 7984-1985

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 7984-2002

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 7984-2009

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 7991-1986

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 912-1983

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 10642-2004

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 10642-2013

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 10642-2018

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 12474-2011

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 4762-2004

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 7380(-1)-2011

پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 7380(-2)-2011

پیچ آلن استاندارد DIN