استانداردهای DIN برای پیچ های سر شش گوش خودکار

DIN 6928-1990

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN

DIN 7976-1990

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 1479-2011

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7053-2018

پیچ شش گوش خودکار استاندارد DIN