استانداردهای DIN برای پیچ های هشت پر سوکتی

DIN 34802-2001

پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN

DIN EN ISO 14579-2011

پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN

DIN EN ISO 14580-2002

پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN

DIN EN ISO 14583-2011

پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN

DIN EN ISO 14584-2011

پیچ ستاره ای سوکتی استاندارد DIN