استانداردهای DIN برای پیچ های تنظیمی دستی

DIN 464-1986

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 464-2006

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 465-1963

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 6367-2003

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 653-1986

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 653-2006

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN