استانداردهای DIN برای پیچ های ماشین سازی

DIN 84-1970

پیچ ماشین سازی

DIN 84-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 85-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 404-1986

پیچ ماشین سازی

DIN 404-2006

پیچ ماشین سازی

DIN 404-2017

پیچ ماشین سازی

DIN 920-1986

پیچ ماشین سازی

DIN 920-2006

پیچ ماشین سازی

DIN 920-2012

پیچ ماشین سازی

DIN 921-1986

پیچ ماشین سازی

DIN 921-2007

پیچ ماشین سازی

DIN 921-2014

پیچ ماشین سازی

DIN 923-1986

پیچ ماشین سازی

DIN 923-2006

پیچ ماشین سازی

DIN 923-2012

پیچ ماشین سازی

DIN 963-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 964-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 965-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 966-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 967-1994

پیچ ماشین سازی

DIN 967-2002

پیچ ماشین سازی

DIN 967-2018

پیچ ماشین سازی

DIN 7985-1986

پیچ ماشین سازی

DIN 7985-1990

پیچ ماشین سازی

DIN 8245-1972

پیچ ماشین سازی

DIN 34811-1999

پیچ ماشین سازی

DIN 34812-1999

پیچ ماشین سازی

DIN 34813-1999

پیچ ماشین سازی

DIN 43854-1979

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 1207-1994

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 1580-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 2009-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 2010-1994

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7045-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7046(-1)-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7046(-2)-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7047-2011

پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7048-2011

پیچ ماشین سازی