استاندارد های DIN برای پیچ های با سر گرد (کله قاچی)

پیچ های کله قارچی گردن مربعی - Square neck mushroom head screws

 

DIN 11015-1995

DIN 603-1981

DIN 603-2010

پیچ کله قارچی پیچ کله قارچی پیچ کله قارچی

DIN 603-2017

   
پیچ کله قارچی    

پیچ های کله قارچی خاردار - 

 

 

DIN 607-1981

DIN 607-2010

پیچ کله قارچی پیچ کله قارچی

 

پیچ کله قارچی گردن بیضی

 

DIN 21547-1988

DIN 5903-1997

پیچ کله قارچی پیچ کله قارچی