استانداردهای DIN برای پیچ های واشردار

DIN 6900-1-1990

پیچ واشردار استاندارد din

DIN 6900-1-1990-1

پیچ واشردار استاندارد din

DIN 6900-2-1990

پیچ واشردار استاندارد din

DIN 6901-1990

پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10510(S1)-2011

پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10510(S2)-2011

پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10510(S3)-2011

پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10644-1998

پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10644-2009

پیچ واشردار استاندارد din