استانداردهای DIN برای پیچ های واشردار

پیچ های واشردار برای این منظور تولید می شوند که در جایی از کار حتما باید پیچ مربوطه واشر داشته باشد و سرعت انجام کارهم باید بالا باشد. در این صورت مناسب است که از پیچ واشر دار استفاده کنیم. تا با این کار از استفاده شدن واشر در کار اطمینان حاصل کنیم و زمان جاگذاری واشر روی تک تک پیچ ها را ذخیره کنیم. به این ترتیب پیچ واشر دار کارایی خود را نشان می هد. در واقع این پیچ ضریب اطمینان مصرف را به شدت بالا می برد و از خطاهای انسانی جلوگیری می نمایید.

DIN 6900-2-1990

 

DIN EN ISO 10510(S3)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din

 

 

 

DIN 6900-1-1990

 

DIN 6901-1990

 

DIN EN ISO 10510(S2)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din

DIN EN ISO 10644-1998

 

DIN EN ISO 10644-2009

 

 
پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din  

 

 

DIN 6900-1-1990-1

 

DIN EN ISO 10510(S1)-2011

 

پیچ واشردار استاندارد din پیچ واشردار استاندارد din