استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت

DIN 11014-1968

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 25195-2003

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 604-1981

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 604-2010

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 604-2017

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 605-1981

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 605-2010

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 608-1981

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 608-2007

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 608-2010

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 792-1976

پیچ کونیک دار سر تخت

DIN 7969-1989

پیچ کونیک دار سر تخت