استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش

DIN 21346-1989

پیچ سر مربعی

DIN 478-1985

پیچ سر مربعی

DIN 478-2016

پیچ سر مربعی

- پیچ های سر چهار گوش یقه دار - Square head bolts with collar

 

 پیچ سرمربعی استاندارد DIN

DIN 478-1985, DIN 478-2016

- پیچ های سر چهار گوش ساده - Square Head Bolts For Shaft Guides

 پیچ سر مربعی استاندارد DIN

DIN 21346-1989