استانداردهای DIN برای پیچ های تنظیم و مغزی

DIN 553 - 1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 34827-2005

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 34827-2016

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 417-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 427-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 438-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 479-1985

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 480-1985

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 480-2016

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 551-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 553-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 561-1995

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 564-1995

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 6332-1981

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 6332-2003

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 913-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 914-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 915-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 916-1980

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 916K

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 922-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 922-2006

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 922-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 924-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 924-2006

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 924-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 925-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 925-2006

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 925-2012

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 926-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 926-2003

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 927-1986

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 927-2013

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 24766-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27434-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27435-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27436-1992

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 2342-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4026-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4027-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4028-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4029-2004

پیچ مغزی استاندارد DIN