استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل

DIN 186-1988

پیچ تی شکل استاندارد DIN 186-1988

DIN 186-2010

پیچ تی شکل استاندارد DIN

DIN 188-1987

پیچ تی شکل استاندارد DIN

DIN 188-2007

پیچ تی شکل

DIN 188-2011

 پیچ تی شکل

DIN 261-1987

 پیچ تی شکل

DIN 261-2010

پیچ تی شکل

DIN 787-2005

 پیچ تی شکل

DIN 1445-1977

پیچ تی شکل

DIN 1445-2011

پیچ تی شکل

DIN 7992-2010

 پیچ تی شکل

DIN 25192-1978

 پیچ تی شکل

DIN 25193-2003

 پیچ تی شکل

DIN7992-1970

پیچ تی شکل