استانداردهای DIN برای پیچ های خودکار

DIN 34819-2008

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7971-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7972-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7973-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7981-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7982-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7983-1990

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 968-1994

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 968-2002

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 968-2008

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 14585-2002

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 14586-2002

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 14587-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 1481-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 1482 -2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 1483-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7049-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7050-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7051-2011

پیچ خودکار استاندارد DIN