استانداردهای DIN برای برخی از آچارهای مرتبط با پیچ و مهره

Wire Thread Inserts & Special Tools

Spanners

Parts and Units of Mechanical systems