استانداردهای DIN برای پرچ های نیمه پر

DIN 6434-1984

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6791-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6791-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6791-2012

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6792-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6792-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 6792-2012

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7338(B)-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7338(B)-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7338(C)-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7338(C)-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7339-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7339-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7340-1993

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7340-2011

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر

DIN 7341-1977

استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر