استانداردهای DIN برای واشرها

 

 

Flat washers

واشرهای تخت

 

Sealing washers

 

Spring washers

 

Lock washers

 

Closing plates

 

 

 

 

 DIN 125A

DIN 127B

 

DIN 433

 

DIN 472

 

 

DIN 93

 

DIN 7980