استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 928-1983

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 928-2000

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 928-2013

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 929-1987

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 929-2000

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN 929-2013

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

DIN EN ISO 21670-2014

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی