استانداردهای DIN برای پیچ های بالدار

DIN 316-1983

پیچ بالدار استاندارد DIN

DIN 316-2016

پیچ بالدار استاندارد DIN

DIN 318-1999

پیچ بالدار استاندارد DIN

DIN 318-2016

پیچ بالدار استاندارد DIN