استانداردهای DIN برای پیچ های چوب

استانداردهای DIN برای پیچ های چوب

 

استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای

در استاندارد DIN برای پیچ های با سر شش گوش از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

 

پیچ  (Back wall screws)  
 
پیچ های   (Construction screws)

 
 
پیچ های  (Wood threaded bolts)  
 
پیچ های  (Wood screws)  
 

 

 

 

 

 

DIN 95 

 
 
DIN 96 
 
 
DIN 97 

 
 
DIN 571