استانداردهای DIN برای پیچ های چوب

DIN 571-1986

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 571-2008

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 571-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 571-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-1984

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-2008

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-1986

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-2008

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-1984

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-2008

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-1986

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 96-1986

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 96-2016

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 97-1986

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 97-2010

پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 97-2016

پیچ چوب استاندارد DIN