استاندارد DIN 557 Class 5

مهره های چهارگوش مقاومت بیشتری دربرابرلق شدن نسبت به مهره های شش گوش دارند،

چون سطح تماس مهره چهار گوش بیشتراز مهره شش گوش است .

از مهره های چهارگوش در صنعت راه آهن استفاده قابل توجهی میشود و غالبا برای ایجاد ممانعت در برابر چرخش ریل راه آهن در زمانهایی که فشار اعمال میشود تدبیر شده است.

مهره های چهارگوش در کانال های فلزی برای برقراری پایه کامل در اتصال پنهان به کار میروند.

مهره های کلاس 5 و یا 5 به بالا با پیچ های کلاس 5.6 (معروف به پیچ آهن ) که منطبق با استاندارد DIN 931 به صورت نیم دنده و DIN 933 به صورت تمام دنده تولید میشوند اتصال کامل

برقرار میکنند.

در ساختار پیچ و مهره کلاس 5 کربن کمتری نسبت به کلاسهای بالاتر به کار رفته و بنابراین منعطف تر هستند و استقامت کمتری دارند.