استانداردهای DIN برای پیچ های دوسر رزوه

 DIN 797-1970

پیچ دوسر رزوه

 DIN 797-2009

پیچ دوسر رزوه

 DIN 835-1972

پیچ دوسر رزوه

 DIN 835-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 938-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 938-2012

پیچ دوسر رزوه

 DIN 939-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 940-1983

پیچ دوسر رزوه

 DIN 940-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 940-2010

پیچ دوسر رزوه

 DIN 949-1-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 949-2-1995

پیچ دوسر رزوه

 DIN 2509-1986

پیچ دوسر رزوه

 DIN 2509-2016

پیچ دوسر رزوه

 DIN 6379-2003

پیچ دوسر رزوه

 DIN 6379-2003-1

پیچ دوسر رزوه

 DIN835-2010

پیچ دوسر رزوه