تعیین متریال پیچ و مهره با آزمایش اسپکترومتری نشری

تعیین متریال پیچ و مهره با آزمایش اسپکترومتری نشری :

اسپکترومتری نشری چیست ؟

اسپکترومتری نشری ، روشی است که در آن با ایجاد تخلیه الکتریکی در نمونه مورد آزمایش و درنتیجه ی آن تبخیر اتمها و در پی آن تحریک یونهای موجود در قطعه ، و بالاخره انتشار طیفی از نورکه به یک فیبر نوری در طیف سنج راهنمایی می شود ، می توانیم عناصر تشکیل دهنده یک قطعه و میزان غلظت هر یک را بدست آوریم .

طیف نشری و یا جذبی هیچ دو عنصری مانند هم نیست به همین علت با توجه به طیف نور منتشر شده و نیز شدت آن ، می توان به نوع عنصر و مقدار آن پی برد.

بدست آوردن درصد هریک از عناصر تشکیل دهنده قطعه با کمک منحنی های کالیبراسیون و نمونه های استاندارد ، انجام می گیرد .

در بیشتر موارد انجام آزمایش و آنالیز مواد تشکیل دهنده قطعه ، بدون تخریب قطعه امکان پذیر است. البته لازم به یاد آوری است که آلودگی های احتمالی قطعه ،  قبل از انجام آزمایش باید برطرف شود.