پیچ شش گوش چیست

Hexagonal Bolt

پیچ شش گوش در گروه پیچ های پرکاربرد صنعتی است واستحکام زیادی دارد . هنگام استفاده از آن نیاز به آچار هست وبه همین دلیل به پیچ آچار خور نیز معروف است.

پیچ شش گوش دو دسته گل ریزو گل درشت دارد .

پیچ شش گوش HV زیر مجموعه پیچ شش گوش است که نسبت به سایر انواع پیچ های شش گوش دارای گل بزرگتر ورزوه کوتاه تری است.

واشر مورد استفاده با پیچ  HV  باید استاندارد DIN 6916 را رعایت کرده باشد که استانداردهای

ASTM F436  و ISO 4716 استانداردهای معادل آن هستند.