استاندارد های DIN برای پیچ های با سر هشت پر بیرونی (پیچ ستاره ای)

DIN 34800-2000

پیچ ستاره ای هشت پر

DIN 34800-2005

پیچ ستاره ای هشت پر

DIN 34800-2016

پیچ ستاره ای هشت پر

DIN 34801-1999

پیچ ستاره ای هشت پر